Opskrivning

 

 

Regler for betaling af skolepenge og SFO

 

Betaling af skolepenge m.m. kan kun ske via betalingsservice. Er betalingen ikke tilknyttet Betalingsservice, opkræves et fakturagebyr på kr. 100. Sidste rettidige indbetalingsdato er inden den 1. hverdag i måneden. Overskrides sidste indbetalingsdato påløber der et administrationsgebyr på kr. 100 pr. påbegyndt måned.

 

 ANSØG ONLINE > 

 

 

Skolepenge

 

Satserne for skolepenge for skoleåret 2020/2021 er:

1. barn kr. 2.050 pr. md. = kr. 22.550 pr. år

2. barn kr. 1.930 pr. md. = kr. 21.230 pr. år

3. barn kr. 1.730 pr. md. = kr. 19.030 pr. år

4. barn ingen skolepenge.

 

Tildeling af søskendemoderationer er betinget af, at man har forældremyndigheden over de respektive børn. Hvis forældrene er skilt, og har man fælles forældremyndighed, tildeles moderationerne ligeligt i forhold til, hvem der i vores system er oprettet som betaler af skolepenge.

 

Betalingsterminer:

Betaling i 11 månedlige rater. Betales forud omkring den 1. i måneden fra august 2020 til juni 2021.

 

Skolepengene dækker alle normale udgifter til elevens skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir m.m. Eleverne betaler dog selv for anskaffelse af og udgifter til:

1. Retskrivningsordbog.

2. Gyldendals røde ordbøger – eller en anden ordbog efter lærerens anvisning – til brug i fremmedsprogsundervisningen.

3. Ringbind.

4. Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer.

5. Udgifter forbundet med lejrskole og udflugter:

    1.-3. klasse: 2-3 dages ture ca. kr. 2.000.          

    4.-7. klasse: 4-5 dages ture ca. kr. 2.500.

    9. klasse: Udlandsture ca. kr. 5.000.

6. Fritidsundervisning.

7. Eleverne skal fra 4.-9. klasse selv anskaffe en computer, som kan medbringes i skoletiden.

8. Klassekasse.

 

 
 

Miniforskolen

 

Satsen for Miniforskolen for skoleåret 2020/21 er:

Betaling er kr. 3.300 pr. måned i 6 månedlige rater afhængigt af starttidspunktet.

 

 

 

SFO 

 

Satserne for SFO 2020/2021 er:

Fsk.-3. klasse kr. 1.650 pr. md.

Fra 4. klasse kr. 900 pr. md.

 

Åbningstider på skoledage: kl. 12.30 til kl. 17.00.

Åbningstider på skoleferiedage: kl. 07.30 til kl. 17.00.

Sidste skoledag inden sommerferien: SFO lukker kl. 12.00.

 

SFO holder åbent følgende skoleferieuger:

Uge 42 (efterårsferie)

Uge 52 (mandag, tirsdag og onsdag – ugen op til jul)

Uge 7   (vinterferie)

Uge 27 (første uge af sommerferien)

Uge 28 (anden uge af sommerferien)

Uge 32 (sidste hele uge af sommerferien)

Uge 33

 

For ovenfor anførte skoleferieuger gælder, at SFO er åben såfremt, der er tilmeldte børn, minimum 12 børn pr. uge. Tilmelding sker via opslag på Intra. Prisen pr. uge er kr. 300 uanset hvor mange dage, man benytter sig af og tilmeldingen er bindende. Gratis for Miniforskolen.

 

Betalingsterminer:

1. Betaling i 11 månedlige rater, som betales forud omkring den 1. i måneden fra august 2020 til juni 2021. 

 

SFO-ture til svømmehallen på skoledage kræver særlig betaling på kr. 20 pr. gang. Betaling sker ved tilmelding i SFO. Øvrige SFO-ture ”ud af huset” er typisk henlagt til skoleferieperioder, og der opkræves ikke særlig betaling til disse.

 

Ændring/udmeldelse af SFO skal ske til skolens kontor med en måneds varsel til den 1. i måneden.

 

 

Friplads 

 

Friplads kan søges for skolepenge og SFO. Der skal ansøges for hvert nyt skoleår. Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til skolens kontor og skal være vedlagt seneste årsopgørelse. Fordelingssekretariatet fastsætter for hvert skoleår retningslinierne for tildeling af fripladser.

 

 

Depositum 

 

Ved tilmelding betales et administrationsgebyr på kr. 450 pr. barn. Beløbet tilbagebetales ikke.

 

Ved indmeldelse i skolen/Miniforskolen betales et depositum. Dette beløb udgør kr. 6.000 pr. barn. Beløbet tilbagebetales ved skolegangens ophør i forbindelse med den endelige afregning.

 

Udmeldelse af skolen/Miniforskolen skal ske med 3 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned svarende til, at der skal betales for de 3 efterfølgende rater. Dette varsel gælder dog ikke i forbindelse med normal afslutning af skolegangen fra 9. klasse.