Bestyrelsens beretning

 

Bestyrelsens beretning 2016

 

Bestyrelsen kan med tilfredshed se tilbage på det forgangne år på Rungsted private Realskole. Det har været et godt år, hvor elevtal, økonomi og ikke mindst pædagogiske tiltag har vist, at skolen er en værdifuld del af privatskolebilledet i Danmark.

 

Det har ellers været et år, hvor der fra mange sider har været sat fokus på den private skole. Det har været med forskellige indfaldsvinkler og med forskellige dagsordner. Gennemgående træk har været, at den private skole forventes at yde mere i fællesskabets interesse, og det forventes, at den private skole i højere grad er med til at løse udfordringer, som samfundet befinder sig i. Her kunne nævnes flygtninge/indvandrerdebatten eller inklusion i skolen. 

 

Det kan ofte virke voldsomt med de forventninger, men vi kan også vælge at se positivt på det. Det betyder nemlig, at den private skole indtager en væsentlig rolle i skoleverdenen. Vi er ikke en parentes eller en niche uden betydning, men snarere en række af skoler og skoleforeninger, som man regner med, som man har forventninger til.

 

At udgangspunktet så ofte er forkert eller politisk farvet er så en anden sag. Den private skole har altid været sig sit ansvar bevidst, og vi kan i sektoren være stolte over, at vi i høj grad yder og deltager i arbejdet med at uddanne børn og unge mennesker, uanset baggrund og herkomst. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre mere og gøre ting bedre, men vi kan med god samvittighed sige, at vi ikke springer over, hvor gærdet er lavest. 

 

Her på skolen indgår det også i vores tilgang til skolelivet, at vi ønsker en bred og mangeartet sammensætning af vores elever. Men det er klart for os, som for mange skoler rundt omkring, at vi er lokalt forankret og derved afhængige af det lokalområde, vi befinder os i.

 

Implementeringen af Folkeskolereformen pågår stadig og løbende, men vi mærker med tilfredshed fordelen ved som fri skole at kunne vælge og fravælge samt lokalt beslutte, hvordan skolelivet skal være på RpR. Det har ledelsen og lærerkollegiet været meget optaget af i 2015. Det er ikke noget, som stopper, men det vil hele tiden blive justeret, og vi vil naturligvis beredvilligt løse de opgaver, vi bliver pålagt udefra.

 

Økonomisk viste skolen i 2015 et overskud på ca. 370.000 kr. Lidt under budget. Men udgiftssiden har især været lærerlønninger. Det vil sige udgifter, som har styrket den pædagogiske profil og som er kommet børnene til gode. Tilskudssituationen er blevet lidt forbedret, hvilket vi ser med stor tilfredshed på. Det er et resultat af en frugtbar dialog mellem skoleforeninger og de politiske partier.

 

I år ligger budgettet på et overskud i samme niveau. Ikke at vi på nogen måde driver skole for at få et overskud - men personligt kan jeg nu godt lide at vi aflægge et regnskab med sorte tal på bundlinjen.

 

Skoleåret 2015-2016 er skoleåret, hvor vi har fuldendt udvidelsen af skolen fra to til tre spor. En lang proces, som vi påbegyndte tilbage i 2006. Det har vist sig, at både beslutning og måde, vi gjorde det på, var fremsynet og ansvarlig. Blandt andet var det den eneste mulighed for at få en bygningsmasse, som lever op til de pædagogiske krav og forventninger, man kan have til en skole i dag og i årene fremover. Vi kan vel også tillade os at være tilfredse over, at vi med udvidelsen kan give mange flere børn muligheden for at blive en del af RpR.  Vi kan således med tilfredshed se, at vi nu har over 670 elever. Det er en stor stigning, ikke mindst i en tid, hvor fødselstal i kommunen er vigende. 

 

Vi kan konstatere, at vi har venteliste på de fleste klassetrin, og at vi har en fuld 10. klasse både i år og til næste skoleår. Samtidig er der god interesse for at blive knyttet til Miniforskolen, og derfor er det naturligt, at vi nu begynder Miniforskolen – ikke i januar, men allerede i august året før de skal i Forskolen.

 

Det er glædeligt for bestyrelsen, at vi har så mange glade og lærevillige børn i alle aldersklasser. Med udvidelserne har vi også givet vores SFOØnskeøen, bedre forhold. Og i den forbindelse er det netop et af de fokusområder, vi har i den kommende tid med byggeriet i 16/17.

 

Vi har løbende brugt store midler til renovering og vedligeholdelse af skolens smukke bygninger. Vi har som skole en forpligtelse til at passe på vores smukke ældre klassiske bygninger såvel som vores nyere flotte bygninger. 

 

Men herudover arbejder vi i bestyrelsen og i ledelsen med tanker om bygningen af en ny flot bygning. Skolens købte i 2015 ledvogterhuset ved siden af skolen. Huset som sådan er et typisk ledvogterhus, som man ser dem overalt i Danmark, men med erhvervelsen af den tilhørende relative store grund, åbner der sig mulighed for at bygge en ny bygning, som skal dække et ønske og behov for pladsudvidelse i vores Ønskeøen. Det er et spændende arbejde, som vi glæder os til at kunne fortælle mere om på et senere tidspunkt. Meningen er, at vi skal kunne bygge i 2017, og vi er langt fremme i planlægningen og i arbejdet med vores arkitektfirma. Derudover er der planlagt byggeri af redskabsrum og opbevaringsfaciliteter. Meget af det står vores egne ansatte for.

 

Vi har desværre måttet sige farvel til Mikkel Kofod, som er tiltrådt en stilling som skoleleder på en nyoprettet privatskole i Allerød. Det beklager vi, men samtidig er det tilfredsstillende, at det anses som et stort plus at have været ansat her på skolen. Vores ry og rygte er godt i skoleverdenen. Vi siger Mikkel tak for mange gode år som lærer og viceskoleleder på RpR.

 

Det blev hurtigt klart for bestyrelsen og René, at Lotte Ostenfeld var det rigtige valg til ny viceskoleleder. Lotte har vist sig at være i besiddelse af afgørende lederevner, og hendes strukturerede og positive tilgang til skolelivet på RpR gjorde valget af hende oplagt. I bestyrelsen ser vi med glæde og forventning på det nye ”ledermakkerskab”.

 

Ledelsen på skolen arbejder videre med ledelsesstrukturen, og bestyrelsen er aktivt deltagende i den proces.

 

Bestyrelsen har besluttet at vende tilbage til en tilsynsførende for skolen. For et par år siden valgte bestyrelsen- og forældrene- at skolen skulle overgå til selvevaluering. En god beslutning, som medførte gode initiativer og eftertænksomhed i lærergruppe og ledelse. Vi er nu nået et punkt, hvor vi foreslår forældrekredsen, at en ekstern tilsynsførende foretager tilsynet. Det vender vi tilbage til under et senere punkt på dagsordenen.

 

Der har siden sidste generalforsamling været fembestyrelsesmøder. Der har været en frugtbar og god dialog på møderne. Drøftelserne har været af såvel pædagogisk som økonomisk art, og det er bestyrelsens klare indtryk, at dialogen på møderne har medvirket til det gode klima og den respekt, der udvises mellem bestyrelse og ledelse.

 

Bestyrelsen har deltaget udvalgsarbejde i forbindelse med byggeriet. Det finder i vigtigt og spændende, da det kommer til at være en så stor del af skolens liv de kommende år.

 

 

 

Bestyrelsen har også været aktiv i forbindelse med ”Markedsdagen”. Dagen blev en stor succes, mange forældre blev involveret og hele skolen summede af liv. Overskuddet blev besluttet anvendt til nye gynger.

 

Vi gentager dagen til næste skoleår, den 1. septemberog håber på god opbakning fra alle.

 

Som bestyrelsesformand vil jeg gene takke hele bestyrelsen for det store arbejde, der er ydet og tak for inspirerende samarbejde til glæde for vores skole. Flere bestyrelsesmedlemmer- jeg selv inklusiv- har ikke mulighed for at fortsætte i bestyrelsen, da vi ikke længere har børn på skolen. Tak for alle de mange timer, I gennem årene har lagt i bestyrelsesarbejdet. Og held og lykke til den nye bestyrelse. Vi er trygge ved at give stafetten videre til jer.

 

Til alle lærerne og øvrige ansatte vil bestyrelsen gerne sige tak for jeres utrættelige indsats for skolen og vores børn. Det skylder vi jer en stor tak for.

 

Og til ledelsen: en særlig tak til jer for jeres flotte, daglige arbejde med at gøre RpR til et endnu bedre sted at være. Det lykkes hver dag for jer, at gøre skoledagen for mange, mange børn meningsfyldt, tryg og spændende. Det er vi som forældre og som bestyrelse jer dybt taknemmelige for.

 

Med de ansatte og med den ledelse ser vi med stor fortrøstning på RpRs fremtid.

 

Rungsted Kyst, den 24. maj 2016

 

Jacob Winther

Formand for bestyrelsen

Rungsted private Realskole