Bestyrelsens beretning

 

Formandens beretning 2018

 

 

Velkommen til årets generalforsamling.

 

Det er med glæde jeg aflægger beretning for det forgangne år. Det har på mange måder været et godt år for skolen. Her tænker jeg såvel økonomisk som pædagogisk. Ligeledes er der strukturelt sket ændringer på skolen, som vi tror, vil være til glæde for alle.

 

Ofte har vi på årets generalforsamling beskæftiget os med det overordnede politiske billede, som det tegner sig i relation til skolen som sådan og de private skoler i særdeleshed. Ofte har det været med bekymring, at vi har set det ene forslag efter det andet, som har handlet om, at de private skoler ikke er deres ansvar bevidst, og at de koster samfundet uforholdsmæssigt meget.

 

Vi kan i år se, at tonen er blevet en lidt anden. Dels har vi med den nuværende regering og ikke mindst områdets minister set, at der er en helt anden positiv indstilling til og accept af det arbejde, der gøres på de private skoler. Det har udmøntet sig i en forhøjelse af vores tilskudsprocent- en forhøjelse, som har været uventet og selv om meningen er, at stigningen specielt skal komme specialelever til gode, er det et godt signal til vores skoler. At der så også i det politiske billede er nogle, som ønsker helt at fratage de private skoler deres tilskud og frihed, er en anden sag. Det er sat så meget på spidsen, at det drejer sig om den grundlovssikrede ret til at drive en privatskole. Heldigvis bliver de private skoler drevet på en sådan måde, at mange og et stigende antal forældre ser den private skole som et godt og brugbart alternativ til den offentlige skole.

 

Foråret har dog også været præget af overenskomstforhandlingerne. Vi fulgte med en vis bekymring de forhandlinger, som kunne have ført til lockout på vores område. Det var vi ude for i 2013, og det satte sig spor på skolen. Sammenholdet og fællesskabsfølelsen blev sat på en hård prøve, og det, at vi ikke selv kunne løse problemerne, men blev en del af en større sammenhæng, var ikke en situation, vi ønskede se gentaget. En af grundpillerne i den private skole er netop den nære kontakt mellem de ansatte, ledelsen og bestyrelsen. At det så i lockoutperioden gik ud over elevernes undervisning og lærernes arbejde var virkelig bekymrende. I en situation, hvor en strejke eller- som i vores tilfælde- en lockout truer, bliver vi nødt til at følge de retningslinjer, vi bliver påført udefra. Men vi vil gøre alt det vi kan for at det kommer til at berøre eleverne mindst muligt. Heldigvis kom der et forlig og en overenskomst for de næste tre år. Vi har som skole en fælles interesse med de offentlige skoler: at give børn og unge de bedste forudsætninger for at blive en aktiv del af det danske samfund.

 

Vores samarbejde med offentlige institutioner har i det forløbne år fungeret på bedste vis, og i det daglige har vi også et gnidningsfrit samarbejde med Hørsholm kommune.

 

Økonomisk var 2017 et acceptabelt år. Skolen endte med et overskud på ca. 500.000 kr. Det er fornuftigt, og det skal bemærkes, at elevtallet ikke helt levede op til vores forventning. Det er kun et lille udsving, men som nævnt tidligere år, er vi meget følsomme over for elevtallet, idet vores indtægter udelukkende hænger sammen med elevtallet. Bestyrelsen følger økonomien nøje, er løbende i kontakt med vores bank-og realkreditinstitut for at skaffe de bedste betingelser for skolen. Den daglige økonomi bliver håndteret på god og betryggende vis af skolens regnskabsafdeling. Vi er tilfredse med den værdifulde orientering, vi får på bestyrelsesmøderne.

 

Der er kommet mange nye elever på skolen, og de fleste klassetrin er fyldt op, og der er ventelistliste. Dog må vi- sammen med andre skoler- konstatere, at der er nogle små årgange på de mindst klassetrin, som kommer til at påvirke antallet af klasser. Det betyder nok, at vi ikke nødvendigvis er 3 klasser på hver årgang. Det har vi i nogle år været klar over, og i vores økonomiske prognoser har vi også medregnet muligheden for, kun at være 2 klasser på et par årgange. Vigtigt er det, at vi i optaget af elever, får børn, som er interesseret i at yde en indsats i det daglige.

 

Pædagogisk og fagligt kan vi med glæde konstatere, at skolens elever klarer sig rigtig godt. Et er, at afgangsklasserne har meget flotte resultater, men endnu vigtigere er det, at hver enkelt elev får lov til at yde sit allerbedste. Det kan vi være stolte over. Vi har også kunne konstatere, at elever på mindre klassetrin klarer sig godt. Skolen har deltaget i flere internationale test på andre klassetrin end afgangsklasserne, og vi har det klare indtryk, at skolens elever klarer sig over, hvad man kunne forvente. Det er vigtigt for os, men det er også vigtigt, at vi i vores fagudbud har fag, som tilgodeser elevernes udvikling på alle områder. Derved lever vi op til såvel vore egne som samfundets forventninger.

 

Skolen var inde i store og tunge overvejelser i forbindelse med evt. køb af den tidligere rektorbolig, som egentlig hørte til skolen. Det ville kunne være et godt sted til skolens SFO, men efter indgående beregninger viste det sig, at det nok ville være en for dyr investering for skolen. Nok er det et flot hus, men at omdanne en villa til institution, kræver temmelig mange ændringer. Men det betyder ikke, at der ikke er sket noget på det lokalemæssige område. Efter sommerferien indviedes ”Indskolingshuset”. Her fik Miniforskolen og Forskolen nye lokaler både i ”undervisningstiden” og i SFO-tiden. Det var en stor rokade som forløb godt. Ønskeøen rykkede så ind der, hvor Forskolen tidligere holdt til. På lidt længere sigt skulle de flytte ind i rektorboligen. Det bliver så ikke til noget. Men til gengæld er der så store planer med nybyggeri. Det vil vi glæde os til at præsentere forældrene for ved en senere lejlighed. Bålhuset, som er en væsentlig del af ”Junglen”, (som er en del af SFO), blev taget i brug siden sidste generalforsamling. Det er et godt sted og et godt udgangspunkt for det udeliv, som en del af SFO-børnene har valgt.

 

På lærerområdet har vi ansat nye lærere, som er faldet godt til og som er blevet en del af et velfungerende lærerkollegie. Det kan vi som forældre konstatere med tilfredshed. På samme måde er de kernepersoner, som er knyttet til SFO og til Mini-Forskolen et godt bevis på, at vi så rigtigt med den struktur, der er kommet.

 

Markedsdagen er en dag, hvor bestyrelsen og andre forældre yder en stor indsats. Dels samler den en del penge ind til et godt formål, men den samler også forældrene i fælles oplevelser. Det kan vi tydeligt se. Sådan var det også i september 2017. Og sådan vil det helt sikkert blive, når dagen løber af stablen efter sommerferien.

 

Sluttelig vil jeg sige tak til Skolens ledelse, kontoret – herunder administrationen, lærerne samt øvrige ansatte på Rungsted private Realskole. Ligeledes skal der lyde en tak til mine bestyrelseskollegaer for et altid godt engagement og involvering.