Bestyrelsens beretning 20/21

 

 

Rungsted, 17. august 2021 

 

 

 

1. Velkomst 

 

Kære allesammen, 

På vegne bestyrelsen vil jeg gerne sige velkommen til årets ordinære generalforsamling på RpR. Som I alle ved, skulle generalforsamlingen have været afholdt tidligere på året, i maj måned, men den meget specielle situation vi alle stadig befandt os i på det tidspunkt, forhindrede dette. 

Men nu er vi her, og som indledning kan jeg meddele at bestyrelsen igen i år har anmodet advokat Anders Ørjan fra GF om at varetaget dirigent hvervet. Hvis ikke der er kommentarer hertil, vil jeg give ordet til Anders. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

Skal jeg sammenfatte mit indtryk af perioden siden august måned 2020 hvor vi senest var samlet til – en ligeledes udskudt - ordinær 

 

generalforsamling, er det fair at sige, at Covid-19 fortsat har fyldt utrolig meget i skolens hverdag. 

Det har det seneste år været vigtigt for bestyrelsen og den daglige ledelse, at der her på skolen fortsat har været fuldt fokus på høj faglighed og elevernes uddannelse, dannelse og trivsel – og dette uanset Covid-19. Ledelsen har den seneste tid herudover prioriteret meget højt at få elever og ansatte bedst muligt igennem den meget specielle periode, og en stor del af ledelsens vågne timer er gået med dette. Jeg synes de har håndteret det formidabelt, og det skylder vi dem en stor tak for!!!!! 

Ledelsen og bestyrelsen har igennem hele perioden haft et fortsat stærkt fokus på udviklingen i vikar-situationen, og ledelsen arbejder kontinuerligt målrettet på at nedbringe antallet af vikartimer og samtidig forbedre kvaliteten af de vikartimer der altid vil være – og ikke mindst har været i en periode hvor enhver ”hosten eller nysen” har affødt en automat-reaktion hos mange af os, om at ”så må man hellere blive hjemme”. 

 

Arbejdet med skolens 5-årige strategiplan samt en meget aktiv markedsføring af skolen i nærområderne, har af indlysende årsager været på hold det seneste års tid, men vil blive genoptaget så snart det findes muligt og forsvarligt, nu hvor normaliteten så småt ser ud til at indfinde sig i vores hverdag. 

Henover vinteren i det forgangne år stod menuen endnu engang på fjernundervisning. Skolens ledelse og personale har på eksemplarisk vis formået ikke alene at gennemføre fjernundervisning, men tillige at højne kvaliteten heraf løbende, i takt med at såvel lærere som elever og vi forældre blev stadig mere fortrolige med den nye virkelighed og de nye muligheder. Generelt blev skolens fjernundervisning meget positivt modtaget blandt såvel elever som forældre, uanset at såvel elever som lærere – igen - oplevede en for dem meget anerledes hverdag, med mange nye forhold at vænne sig til. Skolen havde i hele forløbet fokus på højest mulig faglighed og trivsel for eleverne, men det siger sig selv at der - helt naturligt - også i det forløbne skoleår, har været forskelle på den oplevede undervisning på tværs af klasserne. 

 

Den sidste del af skoleåret 20/21 forløb i al væsentlighed lidt mere som ”normal” skolegang. Vi forældre sagde dog om morgenen fortsat farvel til børnene uden for skolen, og afhentede ligeledes udenfor matriklen. Specielt morgenrutinen gjorde imidlertid afleveringen meget lettere at håndtere end normalt, ikke mindst med de yngste elever, som oplever et mindre ”tab” ved at forlade forældrene udenfor skolen, end ved at blive ”forladt” i klasseværelset – så noget godt er der da kommet ud af det hele. 

Ledelsen gentog i foråret 2021 klogt succes’en fra sidste år, idet de igen indgik en aftale med Rungstedgaard omkring afholdelse af årsprøver for de ældste elever på kursuscenteret. Ikke alene gav dette fornødne ekstra lokaler, vi oplevede også at de ældste elever satte stor pris på at ”det var noget særligt”. 

For os forældre har det været trist men forståeligt ikke at kunne ”komme” lidt mere på skolen, eksempelvis gennem deltagelse i morgensang, markedsdag skoleafslutninger osv. Det er mit indtryk at Ledelsen arbejder på at kunne normalisere også denne del af 

 

hverdagen hen over efteråret, såfremt naturligvis udviklingen i Covid-19 fortsat tillader dette – det glæder jeg mig personligt meget til! 

Regnskabet for 2020 vil blive gennemgået lidt senere i aften, men fra en samlet bestyrelse skal der lyde en stor tak til ledelsen for at have manøvreret os igennem året med et meget flot økonomisk resultat. En bundlinie på mere end 2 millioner kroner, som er mere end 5x højere end det budgetterede. Flot, og skabt gennem sund vækst på skolen. 

Morgensangen er for mig personligt - og jeg tror for flere af os forældre - en vigtig del af fundamentet i RpR’s værdigrundlag. Den binder elever, personale og forældre sammen, og udgør en hyggelig start på skoledagen. Derfor er det en stor glæde, at det flotte resultat bl.a. har medvirket til, at vi har fået muligheden for at investere lidt mere i vores smukke bygninger. Og første større projekt blev igangsat hen over sommeren, nemlig en nødvendig og ønsket renovering af taget på vores smukke gamle morgensangssal. Projektet afsluttes henover efteråret, hvorefter morgensangen kan flyttes ”hjem” hvor den rettelig hører til. 

 

Skolen har gennem det seneste år oplevet en støt stigende efterspørgsel fra familier i nærområderne. Et godt eksempel herpå er, at vi i starten af 2021 – efter et par år med kun to spor på et par årgange – ikke alene kunne sige velkommen til tre spor af nye miniforskoleelever, men endvidere var ganske meget overtegnet! Det flotte arbejde der ligger til grund herfor er på fornemmeste vis med til at fremtidssikre skolen i mange år. 

Nu går vi i gang med et nyt og spændende skoleår, uden helt at vide om og i hvor høj grad Covid-19 situationen vil påvirke dette. Såvel skolens ledelse, lærerkollegiet og bestyrelsen vil fortsat have stærkt fokus på den bedst mulige tilrettelæggelse og gennemførsel af skolegangen, under de rammer skoleåret nu engang vil vise sig at byde på. 

Skolens ledelse har sat sig det mål, at ingen elever på RpR i fremtiden må føle sig som en ”corona-årgang” der mistede et skridt i uddannelsen som følge af Covid-19. Ledelsen har defor iværksat en lang række tiltag med dette formål, som Lotte løbende vil holde orienteret om. Tak til en fremsynet og ansvarlig ledelse! 

 

For det netop påbegyndte skoleår ønsker bestyrelsen at der fortsat levnes ledelsen ro til at udvikle skolen bedst muligt, og fortsat have fuld fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel. Det kræver at vi forældre udviser fortsat tillid til ledelsen, og lader ledelsen få arbejdsro til at håndtere skolens daglige udvikling. 

Bestyrelsen skal nok være inde over tingene på vegne alle os forældre, og så har vi alle som forældre også et ansvar for at sikre en god hverdag for lærerne og bakke op om det vigtige arbejde, de hver dag gør for vores børn. Det er vigtigt, at denne opbakning også kommer til udtryk gennem vores adfærd og tone over for lærerne i dagligdagen. 

Alle medlemmer af bestyrelsen blev for et år siden valgt frem til generalforsamlingen 2022. Som I vil have set af indkaldelsen til generalforsamlingen, har to af os imidlertid valgt at stille vores plads i bestyrelsen til rådighed. Dette gør vi primært med henblik på at sikre et ”rotationsprincip” i bestyrelsen, således at ledelsen ikke med jævne mellemrum skulle forholde sig til en helt ny bestyrelse, men i stedet kunne sige velkommen til et par nye medlemmer ad gangen. 

 

Peter Sevel stopper derfor som bestyrelsesmedlem og det samme gør jeg. For Peter’s vedkommende falder det sammen med at Peter’s drenge fra i år ikke længere går på skolen, så ganske naturligt. For mit eget vedkommende trådte jeg oprindelig ind i bestyrelsen for at skabe ro på skolen ovenpå en længere periode med helt uacceptabel forældre- og lærer-drevet turbulens, som skolen ikke var tjent med. Vi har over de seneste par år sammen opnået at skabe denne ro, og derfor er tidspunktet også for mig naturligt til at erklære opgaven for løst. 

En stor tak fra bestyrelsen skal lyde til skolens ledelse og ansatte for en kæmpe indsats – ikke mindst i det mildest talt turbulente år der er gået. Og en stor tak ligeledes til forældrekredsen der i det store og hele har bakket stærkt op om skolen – også det håber vi vil fortsætte i det kommende skoleår. Endelig også en stor tak til mine øvrige kolleger i bestyrelsen, som hver især har lagt mange værdifulde timer i bestyrelsesarbejdet. 

Tak for ordet!

---oOo---