Skolens pædagogiske redegørelse 2018/2019

 

 

God aften. 

På vegne af Rungsted private Realskole byder jeg velkommen til den ordinære generalforsamling 2019. 

Tak til formand Christian Hassel for bestyrelsens beretning.

 

Skolelederens pædagogiske redegørelse indeholder traditionen tro et kort tilbageblik på året, der gik - fra sidste ordinære generalforsamling til nu. Samtidig vender jeg blikket fremad for at fortælle, hvad vi som skole har fokus på i nærmeste fremtid.

Indledningsvis vil jeg se skolen i et lidt større perspektiv. Vi bevæger os i den digitale tidsalder og i et præstationssamfund, der har stor bevågenhed fra politikere, medier, forskere, uddannelsesinstitutioner og forældre.

Der stilles store krav til børn og unge i dag. Forskere taler ligefrem om Generation Præstation.

Stigningen i antallet af tests, en ny skolereform, sammenligninger med andre lande samt løbende evalueringer af elevernes faglige formåen gennem diverse målinger, tests og præstationskrav er med til at præge børns og unges vej gennem uddannelsessystemet.

For nutidens børn og unge er det ikke kun i skolen, at præstationskulturen slår igennem, men også i dagligdagen udenfor skolen. Den digitale hverdag med smartphones, sociale medier og E-gaming er kommet for at blive.  Det betyder, at fællesskaberne på sociale apps og gamingplatforme er blevet en lige så stor del af fritiden og lige så vigtige for børn, som fællesskabet i sportsklubberne. 

Det er vigtigt, at vi som skole har fokus på at afdække og identificere vores elevers onlinekultur, og at vi i samarbejde med forældrene tager ansvaret for at lære børnene om god stil, sikkerhed og etik på nettet, så de kan færdes trygt i den digitale verden.

 

Der er foregået rigtig meget god undervisning det sidste år. Vores 10.kl. og de tre 9. klasser, som dimitterede i juni 2018, klarede årets afgangsprøver særdeles flot. 

Skolen har sendt elever i 7., 8. og 9.klasse afsted på talent camps i både dansk, matematik og engelsk. Vi har deltaget i Georg Mohr – og historiekonkurrencer.

Andre nedslag i skoleåret er f.eks. lejrskoler til Prag, Edinburgh, Amsterdam, Bornholm, Ribe og Knuthenborg, samt en tur til julemarkedet i Lübeck. Ture ud af huset til Christiansborg, Rungsted kirke, Det kgl. Teater, Ishøj teater, bondegårdstur, Planetariet, Eksperimentarium og Rigsarkivet. Museumsbesøg på Louisiana, Nivaagaards og Arbejdermuseet. Tivoli-,  biograftur og meget mere. 

 

I efteråret prioriterede vi, at alle skolens elever, i Novemberugen, fik 3 dage med fokus på trivsel og digitaldannelse. 

På mellemtrinnet har en del klasser haft trivselsforløb med besøg fra Børns Vilkår. Trivselsforløbet består af et praksisforløb, hvor eleverne laver øvelser og opgaver, der styrker fællesskabet, og et refleksionsforløb, hvor klasserne gennem fortællinger fra bl.a. BørneTelefonen, får mulighed for at reflektere over forskellige former for fællesskaber. Herunder fællesskaber på de sociale medier.

I de forskellige trivselsforløb elever og lærere har haft på Rungsted private Realskole, er der blevet arbejdet med redskaber, der kan bruges i det relationsarbejde, som konstant finder sted – både i og udenfor undervisningen.

 

Uanset om vores lærere underviser i 2.grads ligninger, tysk grammatik, ler med børnene af en joke eller lytter til elevernes fremlæggelser, så påvirkes relationens kvalitet. Relationen mellem elev og lærer er afgørende for det engagement eleven retter mod undervisningen. 

Al læring er afhængig af opmærksomhed. Derfor er børnenes engagement afgørende for udbyttet af undervisningen.  Som Louise Klinge, ph.d. og skolekonsulent skriver ” Om børnene lagrer noget i langtidshukommelsen, så de kan huske det, når klokken ringer ud, og om de kan koble det til anden viden og andre sammenhænge, afhænger af deres grad af opmærksomhed”.. og børns engagement i undervisningen og dermed læring afhænger af relationen til læreren.

Vi ønsker fortsat at styrke relationsarbejdet og trivslen på skolen. Derfor prioriterer vi at uddanne 4 AKT vejledere (adfærd, kontakt og trivsel). De begynder uddannelsen i løbet af efteråret. Vejlederne vil fremover være en del af skolens nye Kompetencecenter og dække hver deres børnegruppe hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. De vil i samarbejde med klassernes lærere løbende have fokus på trivslen.

At præstere er og har altid været et vilkår for børn og unge. Præstation er for eleverne på Rungsted private Realskole en naturlig del af hverdagen.

Professor Noemi Katznelson fra Center for ungdomsforskning under Aalborg Universitet skelner mellem 2 forskellige former for præstationer, nemlig den defensive og den offensive præstation.

Den offensive præstationsform, er den, hvor eleven gør sig umage – den, der foregår i undervisningen, i leg, spil, fritidsaktiviteter og andre konkurrenceprægede aktiviteter i børns hverdag. 

På Rungsted private Realskole er den offensive præstationskultur vigtig for både elever, lærere og forældre – fordi vi tilbyder at stille krav. Vi ønsker at yde lidt ekstra, at gøre os umage og netop stille krav til elever – forældre – og allermest til os selv som formidlere.

Den anden form for præstation, Noemi Katznelson taler om, er den defensive præstation - altså den, hvor eleverne bliver nervøse for at række hånden op og sige noget, fordi de frygter ikke at give det rigtige svar – eleverne ser kun det perfekte svar som gyldigt.

Det er netop med dén perfekthedskultur, vi som skole konstant skal være opmærksom på og modarbejde gennem et positivt samspil mellem lærere og elever. En tryg og god stemning er med til at ændre hjernens organisationsevne og dermed udvide elevens handlemuligheder.

 

Nye tiltag for det kommende skoleår

Efter 3 år med helårlig Miniforskole har vi besluttet, at alle Miniforskoleelever begynder samtidig i januar 2020. 

Beslutningen er truffet på baggrund af pædagogiske såvel som økonomiske overvejelser. Der har, siden vi åbnede vores helårlige Miniforskole i 2016 ikke været børn nok til, at det er økonomisk rentabelt for skolen. Samtidig kunne der være en pædagogisk udfordring i, at Miniforskolens elever ikke begynder samtidig, men med et halvt års forskydning, hvilket betyder, at undervisningen præges af stor differentiering.  

 

To Forskoleklasser og to 1. klasser

Fra kommende skoleår begynder vi to Forskoleklasser og to første klasser. Med to fyldte klasser på begge årgange giver det lærerne en bedre mulighed for, allerede fra skoleårets begyndelse at kunne arbejde konsekvent med klassekulturen. Kulturen er af afgørende betydning for den enkelte elevs velbefindende og har stor indflydelse på den læring og udvikling, der foregår i klassen. Samtidig giver det en anden faglig dynamik og et bedre flow, at langt de fleste elever er blevet undervist på samme niveau.

Med sammenlægningen af klasserne ønsker vi samtidig at øge antallet af timer, hvor der er to voksne i klasserne. For eleverne i Forskolen betyder det, at der i alle lektionerne er skemalagt to voksne. I de kommende første klasser har vi mulighed for at skrue op for antallet af timer med 2 faglærere. 

 

Kompetencecenter

Vores nye Kompetencecenter er under opbygning. Tanja Wilson er koordinator på centret og skal sammen med den nye pædagogisksleder udvikle centret de kommende år.

Med centret vil vi målrette arbejdet med det enkelte barn. Vi ønsker at skabe de allerbedste læringsmuligheder for alle elever, herunder elever, der har brug for ekstra udfordringer og er særligt fagligt dygtige. På sigt vil Rungsted private Realskole kunne skræddersy en række tilbud, der har fokus på at styrke den enkelte elevs læringsmuligheder, med en særlig tilrettelagt indsats f.eks. intensive læringsforløb i dansk og matematik, hvor eleverne arbejder med læringsstrategier og styrkelse af sociale, personlige og faglige kompetencer.  

 

Billedkunst i 7. klasse

Et bredt flertal af Folketingets partier er med en ny politisk aftale enige om at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser. Fra kommende skoleår udbyder Rungsted private Realskole derfor billedkunst for 7.årgang. Ved afslutningen af 8. klasse skal eleverne til afsluttende prøve i billedkunst. Prøven er en forudsætning for, at eleven kan aflægge folkeskolens afgangsprøver ved afslutning af 9. klasse.

 

Musical

I første halvdel af kommende skoleår vil 6. årgang arbejde med opsætningen af en musical to lektioner om ugen. Det kulminerer med et forløb i Novemberugen, hvor eleverne, torsdag aften, viser musicalen for forældre samt børn på skolen. At eleverne på 6. årgang skal arbejde med drama, sang og musik betyder, at de skal arbejde med sproget og det skrevne ord på en anderledes måde, end de plejer. Ordene skal gøres levende gennem skuespillet og musikken. Der skal tages stilling til rollefordeling, scenografi, rekvisitter og meget andet.

Med en musical på 6. årgang ønsker vi også at styrke elevernes sammenhold, reetablere venskaber, og at give eleverne mulighed for at danne nye bekendtskaber på tværs af klasserne.

 

Science

Fremover ønsker vi at opprioritere den naturfaglige linje på skolen. I første omgang betyder det, at eleverne fra 1. klasse vil få faget science på skemaet. Faget er i de yngste årgange praktisk orienteret.  Den naturfaglige lærergruppe er i øjeblikket ved at udarbejde årsplaner og organisere den praktiske del.

 

For at Rungsted private Realskole kan bevare og udbygge positionen som en af Danmarks førende private skoler, kræver det blandt andet en sund og stabil økonomi. Det er derfor nødvendigt, at ledelsen og bestyrelsen bevidst arbejder på at sikre skolens økonomi, så vi fortsat kan give et undervisningstilbud, der er konkurrencedygtigt indenfor de givne rammer.

 

Slutteligt vil jeg give en stor tak…
til vore dejlige og dygtige elever. Tak til alle jer forældre, for samarbejdet. Det har stor betydning, at det foregår tillidsfuldt og med respekt.
Også en stor tak til jer i bestyrelsen – for den tillid I viser mig, det betyder alverden i mit virke som leder.

 

Den allerstørste TAK retter jeg til alle ansatte
– I er loyale, dygtige ildsjæle. I har gennemgået et meget turbulent år. Jeg er ydmyg og stolt over den indsats, I har leveret. I holdt fokus på de vigtigste – på eleverne. 

Tak for masser af gode oplevelser hver eneste dag
– Tak for alle smilene.

 

TAK FOR ORDET

 

Lotte Ostenfeld, maj 2019