Skolens værdigrundlag

 

Dette er skolens nye værdigrundlag, som er blevet til i et samarbejde mellem Rungsted private Realskoles ledelse og bestyrelse. Lærerrådet og elevkredsen er blevet inddraget i det forberedende arbejde.

 

 

Værdigrundlag for Rungsted private Realskole

 

Skolens værdigrundlag er blevet til i samarbejde mellem Rungsted private Realskoles ledelse og bestyrelse. Lærerrådet og elevkredsen er blevet inddraget i det forberedende arbejde.

 

 

Rungsted private Realskoles målsætning

 

RpR har som målsætning at sikre sine elever det bedst mulige grundlag for videre uddannelse. Midlet hertil er en individuelt præget, tidssvarende og fagligt højt kvalificeret undervisning med fokus på udvikling af eleverne som hele mennesker.

 

RpR søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang.

 

RpR søger at udvikle selvstændige elever, som deltager aktivt i undervisningen og giver udtryk for egne holdninger. Vi tilstræber at stimulere elevernes udvikling med henblik på at skabe hensynsfulde og ansvarlige samfundsborgere, som udviser en sund kritisk sans og arbejder for tolerance og demokrati.

 

RpR skal være aktiv og dynamisk og arbejde for gode relationer til medarbejdere, samarbejdspartere, andre institutioner og det omgivende samfund. Det er vigtigt, at vi anerkender vores sociale ansvar og agerer miljømæssigt korrekt samt inspirerer vores elever til at udvise ansvarlig adfærd. Dette kan være særlige miljømæssige indsatser, aktiv deltagelse i humanitære organisationers arbejde mv.

 

 

Rungsted private Realskole tilbyder

 

Kultur:

RpR værner om sin kultur, som er baseret på dansk skoletradition. Vi er åbne for fornyelse og indflydelse fra den udvikling, som løbende præger samfundet. Vores skoletradition tilstræber, at eleverne:

 

· opdrages i demokrati til demokrati

· bliver bekendte med vores kulturelle baggrund og historie

· får et åbent menneskesyn med forståelse for andre kulturers værdier

· finder skolelivet meningsfyldt og værdifuldt

· bliver opfattet som selvstændige mennesker

· får styrket deres kreative sans og selvstændighed

 

Fagudbud:

RpR forbereder eleverne bedst muligt til et fortsat studieforløb på de gymnasiale uddannelser: gymnasium, HF, HHX, HTX og tilsvarende eller andre ungdomsuddannelser.

 

Vi lægger vægt på, at eleverne får den bedst mulige uddannelse i vigtige grundfag som: Dansk, matematik, engelsk samt andre sprogfag,  naturvidenskabelige fag og orienteringsfag.

 

Vi lægger vægt på at styrke elevernes interesse for de kreative fag i bred forstand. Vi fokuserer på sport, dels ved undervisning på skolen, dels i tæt samarbejde med de nærliggende idrætsklubber. Fokus er begrundet i en tro på, at fysisk aktive elever også lægger større energi i boglige aktiviteter.

 

Vi har som mål gennem morgensamling, skuespil og musikundervisning at øge elevernes interesse for og glæde ved optræden, sang og musik.

 

Eleverne bliver aktivt inddraget i undervisningen for at udvikle en engageret, åben og udadvendt adfærd. Eleverne lærer herigennem at tage stilling til og give udtryk for egne holdninger.

 

RpR tilstræber at være på forkant med den faglige udvikling og investerer løbende i de bedste undervisningssystemer og undervisningsmidler. Vi vurderer løbende den pædagogiske udvikling og tager relevante nyskabelser brug.


Som en naturlig del af skoleforløbet arbejder eleverne med informationsteknologi på en række forskellige niveauer til understøttelse af undervisningen, informationssøgning og opgavebesvarelse. Vi vurderer løbende anvendelsen af IT i undervisningen og er parate til fortsat udvidelse af investeringsrammerne.

 

 

Fysiske rammer:

 

RpR er stolt af sine bygninger og grønne udenomsarealer. Vi ønsker at bevare bygninger og inventar i en god og opdateret stand inden for de eksisterende økonomiske rammer.

 

 

Rungsted private Realskole stiller krav til lærerstaben

 

Skolen værdsætter mangfoldighed og giver den enkelte lærer frihed til at tilrettelægge undervisningen ud fra en vurdering af behovet hos den enkelte klasse og elev.

Det forventes, at lærerne underviser i overensstemmelse med gældende ministerielle krav samt respekterer skolens målsætning, værdier og pædagogiske linie.

 

Den enkelte lærer forventes på det personlige plan at:

 

· være loyal over for skolens målsætning

· besidde høj faglig indsigt

· holde sin faglige og pædagogiske viden opdateret

· a·jourføre sig med IT og personaleintra

· samarbejde positivt og kollegialt med andre lærere og skolens ledelse

· være indstillet på en åben dialog og samarbejde med forældre

· deltage aktivt i skolens liv

· være fleksibel og serviceminded

· have en personlig adfærd, som sætter et godt eksempel for eleverne

· udvikle eleverne menneskeligt og fagligt

 

Den enkelte lærer forventes endvidere på det praktiske plan at:

 

· inddrage eleverne aktivt i undervisningen

· kunne undervise i både linje- og grunduddannelsesfag

· afvikle undervisningen i henhold til skolens læseplaner

· udarbejde årsplaner til skole og forældre

· være villig til at fungere som klasselærer

· dokumentere eget arbejde

 

 

Rungsted private Realskole forventer aktive elever og engagerede forældre

En velfungerende skole kræver engagerede forældre, som ikke blot stiller krav, men som også er villige til at støtte skolen, såvel m.h.t. til de praktiske forhold omkring den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, som moralsk og i forhold til skolens kultur. RpR lægger vægt på, at forældrene er engagerede i deres børns udvikling og støtter, at de udvikles som selvstændige og socialt orienterede mennesker.

 

Skolens konkrete forventninger til forældrene:

På det personlige plan forventes forældrene at:

 

· være indstillede på en ligeværdig og respektfuld kommunikation med lærere, skoleledelse og andre forældre

· have en åben indstilling og være parate til at indgå i et konstruktivt samarbejde med skolen

· være villige til at se en sag fra flere sider

· bakke op om skolens arbejde samt støtte og deltage i skolens arrangementer

· stimulere elevernes aktive medvirken i skolens undervisning og øvrige aktiviteter

· gøre alle børns velbefindende til et fælles projekt

· opfordre og opmuntre eget barn til at støtte den klassekammerat, der ikke kanforsvare sig selv

· støtte skolens forebyggende og oplysende indsats, hvad angår trafik, rygning, rusmidler, seksualundervisning m.v. Forældrene anses for at have det primære ansvar for, at eleverne udviser ansvarlighed på disse områder

 

Forældrene forventes endvidere på det praktiske plan at:
 

· sørge for at deres barn er veludhvilet og har spist morgenmad, når han/hun møder på skolen således, at han/hun er klar til at modtage indlæring

· sørge for at barnet møder til tiden og desuden at få sagt farvel til barnet inden klokken ringer

· lære barnet at holde orden i skoletaske, penalhus, sportstøj m.v.

· sikre, at barnet passer på skolens bøger og materialer, samt at sedler og kontaktbog fra skolen læses og besvares

· støtte barnet i lektielæsning og i at respektere afleveringsfrister for skriftligt arbejde

· respektere RpR som arbejdsplads, hvilket bl.a. indebærer at ferier, lægebesøg, fritidsaktiviteter og lignende så vidt muligt ikke lægges i undervisningstiden

 

 

Skolens forventninger til eleverne:
 

RpR forudsætter, at eleverne er opdraget til at kunne omgås andre børn og voksne med omtanke og respekt. Konkret forventes det, at eleverne:

 

· er parate til at deltage aktivt og engagerede i undervisningen

· arbejder aktivt for - til stadighed - at udvikle deres naturlige nysgerrighed og glæde ved fortsat læring

· optræder konstruktivt kritiske og tager medansvar for klassens aktiviteter

· ikke øver vold mod andre

· respekterer andres menneskelige værdier og meninger 

· medvirker til, at mobning undgås

· har en positiv og åben adgang til andre og tiltaler lærere og elever med omtanke

· deltager i fællesskabet og viser glæde og stolthed ved skolen og dens værdier

· er med til at passe på skolens ejendom og andre elevers ejendele

· overholder skolens regler for anvendelse af mobiltelefoner, ipods, bærebare computere mm.

 

 

Succes fordrer samarbejde mellem tre parter

 

I de ovenstående afsnit er der beskrevet krav, som retter sig mod enten lærere, forældre eller elever. Sektionerne skal ikke anses for udtømmende, men er snarere udtryk for de særlige forhold parterne kan iagttage for at stimulere det gode indbyrdes samarbejde.

Mange af de nævnte hensyn, f.eks. respektfuld adfærd, vil naturligvis kunne forventes af alle tre parter, men er kun nævnt dér, hvor en enkelt part kan gøre en forskel ved at iagttage netop det nævnte hensyn.

Hvis samtlige modsatrettede krav og hensyn respekteres, vil der kunne opnås gode samarbejdsrelationer på skolen, og lærere, forældre og elever vil opleve en høj grad af kvalitet i skolens hverdag.

De grundlæggende værdier, hvorpå alting hviler, udtrykkes klart i teksten til skolens sang:

 

Skolens sang:

 

En skole skabt i frihed,
med plads for tankens flugt,
med grund i traditioner
og mod til varsom tugt.
Vi hilser dig hver morgen
med liv og fællessang. 
Du fylder os med forventning
til dagens skolegang.

 

Du byder os det hele
i mark og klasserum, 
fra andemor i parken
til matimatikum.
Og ånden er den samme
hos store som hos små, 
en undren over det sete 
og glæden ved at forstå.

 

Men viden uden visdom
er lærdom uden sjæl.
Lad leg og musisk glæde
forenes med tabel. 
Det er vort mål i skolen, 
og krones det med held,
forbindes skolen med livet
til vort og andres vel.

 

Kai Schwencke 1982
Mel.: Nu lyser løv i lunde