SFO ØnskeØen selvevaluering

 

Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO 


SFO´s praksis nu og her. 

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: 

· Personlige kompetencer 

· Sociale kompetencer 

· Tænkning og sprog 

· Natur og sundhed 

· Praktisk-musiske og kropslige 

· Fantasi og kreative kompetencer. 

 

 

Pædagogik


Tiden i SFO er børnenes fritid. Vi vægter, at børnene har medindflydelse i forhold til de aktiviteter, der tilbydes i SFO, og at det er frivilligt at deltage i disse. Legen spiller en vigtig rolle bl.a. I forhold at skabe venskaber og forståelse for hinandens forskelligheder. Vi vægter også leg i forhold til læring, at børnene leger med sproget, læser kort i diverse brætspil, tæller øjne på terninger etc. 

Vi ønsker at skabe nogle rammer, hvor børnene styrkes i troen på egen kunnen, og hvor nærhed og omsorg vægtes højt. Samtidig skal børnene opleve SFO som et trygt og rart sted, hvor de har mulighed for udvikling og blive styrket i deres videre liv. 

 

 

Medindflydelse


Børnene har i fællesskab mulighed for at skabe deres egne projekter og idéer, og derigennem præge deres hverdag i SFO. Børn og voksne afholder jævnligt børnemøder, hvor aktiviteter planlægges og hvor store og små ting vendes. Det er igennem medindflydelse, at børnene bl.a. lærer at give, at have et fælles ansvar, at samarbejde, at føle ejerskab og blive anerkendt, hvilket styrker deres selvværd. 

 

 

Legen


I SFO prioriterer vi den frie leg meget højt. Det er igennem legen, at fantasien slippes løs, venskaber dannes og udvikles. Børnene lærer at give og tage og mærker egne og andres grænser. Legen giver følelsen af at være en vigtig del af fællesskabet, hvilket styrker samværet med andre mennesker. Udvikling / at blive styrket 


Igennem børnenes tid i SFO, ønsker vi at skabe en rød tråd i det enkelte barns skole/SFO- og fritidsliv. Vi har et tæt samarbejde med lærerne og erkender vigtigheden i, at børnene har mulighed for at læse lektier i SFO i rolige omgivelser eller i lektiecaféen på skolen. Videre vægter vi at have en god kontakt med forældrene, således prioriteres den daglige kontakt, når børnene hentes i SFO. Gennem forskellige aktiviteter og fælles projekter ønsker vi at børnene oplever små succeser og får forståelse for menneskers forskelle. I konfliktsituationer mellem børnene, er det vigtigt, at de får mulighed for og lærer at give udtryk for deres følelser, og at de i samråd med de voksne finder redskaber til at løse konflikter. Fysiske rammer 


Vi har kreative værksteder, hvor fantasien kan få frit spil og hvor børnene har mulighed for fordybelse i en rolig og tryg atmosfære. Vi har legerum, hygge-rum, computerrum og caféområde, hvor der spilles spil, et køkken hvor der bages og arrangeres frugt og grønt, samt et område, hvor der kan leges med klodser og hvor der kan spilles bob, bordfodbold og bordtennis, dette område benyttes også til at danse Zumba og til diskoteksfester. Vi har to områder specifikt indrettet til henholdsvis de mindste SFO børn og de største SFO børn. Derudover benytter vi os af den store idrætshal på skolen, hvor vi dyrker alle tænkelige former for sport. Vi benytter også skolens kantine til filmfremvisning på dage, hvor stemningen er til at drive og bare hygge. Vi tager på ture til svømmehallen en gang om ugen for at gøre børnene fortrolige med elementet vand, andre ture ud af huset er typisk henlagt til perioder, hvor skolen er ferielukket. Udendørs har vi en stor legeplads, et dejligt parkområde med en borg, som henvender sig til rollespil og boldbaner til diverse boldspil. Vi laver bål og bager snobrød og kartofler, og så leger børnene de lege de selv finder på. Vi går på opdagelse om foråret og ser træer, buske og blomster spire. Evaluering 


SFO evaluerer børnenes alsidige udvikling gennem konferencer og personalemøder, hvor børnenes udvikling og trivsel er fast punkt på dagsordenen. Lysten til at lære 


Hvilke initiativer har man taget i SFO for aktivt at understøtte børnenes fysiske trivsel og arbejdsmiljø? 

1. For at understøtte børnenes fysiske trivsel og børnenes arbejdsmiljø er planlægningen af hverdagen præget af mangeartede fysiske aktiviteter, dans, sport, løb, rytmik og leg og bevægelse. Samtidig serveres der frugt og grønt hver dag og alle børn bliver tilbudt at være med til at bage én gang om ugen, børnene har fri adgang til postevand hele dagen. Indretningen af SFO tager højde for børnenes arbejdsmiljø ved, at indendørs aktiviteterne bære præg af ikke støjende karakter og samtidig taler vi med børnene om hvilken adfærd, der skal udvises i de forskellige områder. SFO er indrettet med henholdsvis pige- og drengetoiletter, disse rengøres dagligt, så de fremstår imødekommende. 

 

Hvilke initiativer har man i SFO taget for aktivt at understøtte børnenes psykiske trivsel og arbejdsmiljø?

2. For at understøtte børnenes psykiske trivsel og arbejdsmiljø møder børnene hver dag kendte voksne, som modtager børnene med oprigtig glæde og i en anerkendende atmosfære støtter det enkelte barn i dets venskabs- og legerelationer, samt sikre sig barnets almene trivsel og velbefindende. Den imødekommende tilgang til børnene, at hvert barn bliver set og hørt dagligt medvirker til at barnet føler sig værdsat, en af de vigtigste og mest grundlæggende byggesten til et sundt og afbalanceret sind. 

 

Hvilke initiativer har man taget i SFO, så pædagoger har et reelt billede af børnenes trivsel? 

3. SFO har udviklet relationsskemaer som bruges til at kortlægge børnenes sociale relationer og vi har udviklet et kompetenceudviklingsskema til kortlægning af børnenes alsidige udvikling og trivsel. SFO har videre organiseret medarbejderne i årgangsteams, således der er faste voksne på hver årgang, voksne som har til opgave i detaljer at sikre børnenes trivsel. De voksne i de respektive årgangsteams har et direkte samarbejde med lærerne på de selvsamme årgange, samarbejdet foregår dels ved, at pædagogerne deltager ved forældresamtalerne og dels ad hoc, således akut opståede udfordringer bliver taget hånd om med det samme. Idealet i forhold til de kontaktvoksne er, at de samme voksne følger børnene gennem hele deres tid i SFO, som en slags klasselærer i SFO. Dernæst tilstræber SFO, at pædagogerne også deltager i undervisningen på skolen. SFO ser pædagogernes deltagelse i undervisningen som et meget vigtigt incitament i forhold til at danne sig et reelt helhedsbillede af børnenes trivsel. 

 

Hvilke pædagogiske aktiviteter i SFO styrker børnenes oplevelse af selvtillid og selvværd? 

4. Som redskab til at styrke børnenes selvtillid og selvværd, udviser SFO grundlæggende tillid til børnene og viser dem, at de er noget værd, ”for at give børnene selvtillid, må vi have tillid til dem” og ”for at give børnene selvværd, må vi værdsætte dem”. Vi støtter børnene i troen på, at de selv kan - selvtillid, og lærer børnene at sætte pris på sine evner - selvværd. SFO anerkender børnene ved at hvert barn bliver set og hørt hver dag og er i dialog med børnene om deres trivsel, ikke kun i SFO, men i det hele taget, skole, familie, fritidsinteresser, venskaber etc. Samtidig arrangerer SFO forskellige aktiviteter, hvor børnenes kunnen eksponeres, det være sig optræden med musik, teater eller udstilling af de ting eller kunstværker børnene fabrikerer i værkstederne. Børnene deltager på tværs af alder i idrætsaktiviteter, hvilket giver dem en oplevelse, at de kan være med og kan bidrage til samværet og resultaterne i de forskellige idrætsgrene. I sportsaktiviteterne ”læser” børnene de ældre børns færdigheder og lærer herved, hvordan man laver forskellige finter, eller sjipper osv. Denne udvikling spottes og anerkendes overfor det enkelte barn. 

 

Hvordan arbejder man i SFO, i de enkelte aktiviteter med at forstå og formulere læringsmål? 

5. Vi arbejder overordnet med at forstå børnenes aldersbetingede udviklingstrin, så sværhedsgraden i de enkelte aktiviteter afstemmes børnenes formåen. Samtidig arbejder vi med at forstå, at børnene har individuelle færdigheder, som gør dem i stand til at deltage på enten et højere niveau end deres alder umiddelbart foreskriver eller på et lavere niveau end deres alder foreskriver. For at styrke helhedsforståelsen omkring det enkelte barn, har SFO et tæt samarbejde med skolen, således lærere og pædagoger deler deres viden og koordinerer deres indsats. 

 

På hvilken måde understøtter de pædagogiske aktiviteter i SFO forståelsen af, at nysgerrighed og lyst til at lære er væsentlige forudsætninger for at lære? 

6. Det sker ved, at de ansatte møder velforberedte og med oprigtig glæde og motivation understøtter børnene i at fordybe sig i aktiviteterne, det at glædes over opdagelse af egen udvikling og det at undres over og glædes ved at opdage, hvordan ting hænger sammen. 

 

På vegne af ØnskeØen 
Venlig hilsen – Otto