Miniforskolen på RpR

 

 

Miniforskolen er for børn fra årgang 2016

Opstart januar 2022

 

Vores Miniforskole starter onsdag den 5. januar 2022 kl. 10:00. Med Miniforskolen ønsker Rungsted private Realskole at lette overgangen fra børnehaven til Forskolen (0. klasse) og give de skoleparate børnehavebørn et alternativ.

 

Målet er, at skabe de allerbedste rammer for barnets alsidige sociale og faglige udvikling. I løbet af tiden i Miniforskolen og Forskolen indføres barnet gradvist i skolens daglige liv med dens traditioner, fællesskaber og rutiner, og langsomt bygges der bro mellem børnehavens uformelle læringsmiljø til den formelle fagopdelte undervisning.

 

I løbet af Miniforskoleåret arbejdes der med emner, der har et socialt, motorisk, vidensmæssigt og sprogligt fokus. Hvert barn skal udvikle sig fagligt, socialt og personligt i en fælles ramme. 

Forskning viser, at yngre børns sprogkompetencer forudsiger deres læsekompetencer i skolen.  Derfor arbejder vi bevidst med både kvaliteten og kvantiteten af den daglige sproglige interaktion i Miniforskolen. Børnene vil møde et rigt sprogmiljø med stor sproglig variation og mangfoldighed for at kunne få det sproglige input og det sproglige samspil, der skal til for at de kan udvikle sproget bedst muligt.  

 

Hver dag starter kl. 8:30 med morgensang for alle børn i Miniforskolen.

Fra 8:30 – 13:00 er undervisningen tilrettelagt sådan, at den styrede leg vil være et af de primære værktøjer til at øge barnets faglige færdigheder. At undervise og lære gennem leg giver plads til fantasi, innovativ tænkning og følelser, hvilket er vigtigt for at fastholde det lærte og samtidig bevare lysten til at lære mere.

 

Børn der starter i Miniforskolen på Rungsted private Realskole kommer med mange forskellige kompetencer og erfaringer, som de har opnået i de daginstitutioner, hvor de kommer fra.  For børnene og for Rungsted private Realskole har det en kæmpe værdi, at vi i Miniforskolen får skabt et fælles grundlag, som barnet og gruppen har med sig videre op gennem skoleårene.

 

I Miniforskolen lærer børnene, at indgå i forskellige fællesskaber, hvad er en god kammerat, og hvordan fællesskabet kan give barnet tryghed og identitet. 

Det er her, man bliver set og hørt, ligesom man selv hører og lytter.  

 

Miniforskolebørnene hjælpes og guides i at tage ansvar for og have overblik over sine egne ting, bl.a. rygsæk og vide, hvad der er i den, og hvad det skal bruges til samt mestre af- og påklædning. Det giver selvtillid at være selvhjulpen, og barnet kan bruge sin energi på relationer, leg og læring.

 

 

Fra børnehave til Rungsted private Realskole

 

En tryg overgang for børnene via et stærkt samarbejde mellem RpR og børnehaven samt
RpR og de kommende Miniforskoleforældre.
 

 

 

På Rungsted private Realskole tager vi en række tiltag, der medvirker til at skabe en god og tryg start for det enkelte barn.

 

Her er der mulighed for at høre om og opleve skolen, tale med skolens ledelse og mærke om RpR er det rigtige valg for jeres barn. 

 

Det er også muligt at få en individuel samtale om skolestart med skoleledelsen. En samtale kan ofte give svar på en del af de tanker, man som forældre går med i forbindelse med det vigtige skolevalg.

 

Nogle forældre kan have behov for en overleverings-samtale, hvor barnets primære pædagoger samt forældrene deltager sammen med en ledelsesperson 

og AKT-vejlederen fra RpR. Ved overleveringssamtalen formidles den professionelle viden og de oplysninger om barnets liv, der er relevante for en god skolestart.

 

Rungsted private Realskole modtager endvidere overleveringsskemaer fra forældre og daginstitutioner 

samt tegninger fra barnet inden opstart. Skemaer og tegninger bruges som grundlag for, hvordan vi møder det enkelte barn, og hvis der er særlige hensyn, vi skal være opmærksomme på i forbindelse med opstarten.

 

 

Tæt samarbejde mellem årgangene

 

I et samarbejde mellem Miniforskolen, Forskolen og indskolingslærerne vælges og planlægges emner, således at disse ses fra nye vinkler, uddybes og udvikles fra Miniforskolen til Forskolen og videre i indskolingen. Vores Miniforskole- og Forskolepersonale deltager i fagudvalgene i indskolingen i hhv. dansk og matematik. Dette samarbejde giver en styrket faglighed og kontinuitet i undervisningen. 

 

 

Skole/hjem-samarbejdet

 

På Rungsted private Realskole er vi er utrolig stolte og glade for det samarbejde, vi har med forældrene – vi prioriterer det højt. Når forældre melder sit barn ind på Rungsted private Realskole, siges der samtidig ja til aktivt og loyalt at bakke op om skolens værdigrundlag og at engagere sig i skolens fællesskab, hvilket betyder at man forpligter sig til at møde op til forældremøder, samtaler og andre skolearrangementer. Forældregruppen på RpR forventes også at tage ansvar for hinandens børn og klassen sociale liv som helhed.  Forældrenes evne til at samarbejde med lærerne og hinanden har stor indflydelse på en god trivsel i klasserne. 

 

 

Indskolingshuset – En tryg ramme for de yngste

 

Vi er rigtig glade for vores nyindrettede Indskolingshus. Det ligger midt på skolens grund og har siden august 17 dannet en tryg ramme for de yngste elever på Rungsted private Realskole. Indskolingshuset rummer den daglige undervisning af Miniforskole- og Forskoleeleverne og fungerer som SFO for den samme gruppe børn i eftermiddagstimerne. Forskolen har klasseværelser på 1.sal og Miniforskolen i stueetagen.

Vi ser barnets udvikling som en helhed, hvor mange elementer spiller sammen. 

Det er netop helhed, sammenhæng, overskuelighed og tryghed for de yngste børn på skolen, der er nogle af de vigtigste gevinster ved Indskolingshuset. 

Det tætte daglige samarbejde mellem personalegrupperne på de to årgange og SFO-personalet er med til at skabe et fælles sprog for Forskolen og Miniforskolen. 

Et fælles sprog der giver eleverne god mulighed for faglig og kreativ udfoldelse, 

samt skaber/ styrker venskaber og samarbejdsrelationer på tværs af årgangene.

  

Indskolingshuset er skofritområde for både børn og voksne. Et skofrithus begrænser støjen, gulvene er lettere at holde rene, så eleverne i Miniforskolen og Forskolen bedre kan udnytte gulvarealerne til læringsaktiviteter og leg.

Når eleverne møder ind om morgenen og hentes om eftermiddagen, skal indgangen v. garderoben/musiklokalet benyttes. Om morgenen skifter eleverne til hjemmesko, el. indesko, inden de går op i klasseværelset. 

Til forældrene er der blå engangssutter v. indgangen, de skal tages på, når børnene bringes og hentes. 

 

Vi er SÅ glade for at kunne give disse rammer for de yngste børn på Rungsted private Realskole, og glæder os til at vise huset frem til kommende forældre og børn.

 

 

 

 

Åbningstider

Miniforskolen åbner hverdag kl. 7:30.

Undervisningen fra kl. 8:30-13:00 (onsdag fra kl. 9:00-13:00).

Indskolingshusets SFO åbner fra kl. 13:00-17:00.