Vedtægter for den selvejende institution Rungsted private Realskole

Hjemsted og formål

§ 1.

Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Hørsholm Kommune, beliggende på Vallerød Banevej 23, 2960 Rungsted Kyst, CVR-nr. 66988813. Skolen er stiftet den 2. marts 1920.

Stk. 2: Skolens formål er at drive en privat grundskole med 1. til 9. klassetrin – så vidt muligt med forskoleklasse og 10. klasse – i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler og at give en undervisning med tilhørende afsluttende prøver, der står mål med eller går ud over, hvad der almindeligvis kræves i den danske folkeskole. Skolen skal desuden efter dens formål og i hele dens virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 3: Skolen har som målsætning gennem en individuelt præget udvikling at sikre sine elever det bedst mulige grundlag for videre uddannelse. Derfor tilstræbes det, at undervisningen er tidssvarende og ligger på et højt fagligt og kvalificeret niveau. Desuden tilstræbes det, at eleverne udvikles som hele mennesker.

Stk. 4: Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse, som består af skoleleder, viceleder og afdelingsleder(e), og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang.

Stk. 5: Skolen søger endvidere at udvikle selvstændige elever, der deltager aktivt i undervisningen og giver udtryk for egne holdninger. Det tilstræbes, på en politisk afbalanceret måde, at stimulere elevernes udvikling med henblik på at skabe samfundsborgere, der besidder hensynsfuldhed og ansvarlighed over for andre og samtidig udviser en sund kritisk sans, og som arbejder for tolerance i et demokratisk samfund.

Forældrekredsen

§ 2.

Stk. 1: Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 2: Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. Forældremyndighedsindehavere har altid ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er opført på en liste eller ej.

Stk. 3: Medlemmerne af forældrekredsen har ikke ret til nogen andel af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4: Medlemmerne af forældrekredsen har intet personligt ansvar for skolens forpligtelser.

Tilsyn

§ 3.

Stk. 1: Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som opfylder formålsbestemmelsen i vedtægternes § 1.

Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor denne foretager valg om tilsynsform m.v. i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser om tilsyn ved friskoler og private grundskoler.

Skolens drift

§ 4.

Stk. 1: Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra forældrekredsen eller andre.

Stk. 2: Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomheden til gode.

Stk. 3: Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4: Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 5: Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til det bedste for skolen, f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialer og til byggeforanstaltninger på skolens faste ejendom med tilhørende bygninger, inventar, beplantning og lign.

Stk. 6: Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Bestyrelsen

§ 5.

Stk. 1: Bestyrelsen består af syv medlemmer, der alle vælges af og blandt skolens forældrekreds på skolens generalforsamling for to år ad gangen. Forældrene skal tillige på generalforsamlingen vælge to suppleanter, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen i en funktionsperiode. Hvis der kun skal optages en suppleant af de to mulige, sker dette ved lodtrækning. De to suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægter er tillagt forældrekredsen kompetencer på en generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer og suppleanter skal være medlemmer af forældrekredsen, jf. § 2. Når et bestyrelsesmedlem ikke længere har barn på skolen, er vedkommende dog først forpligtet til at afgå på den derefter følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmerne er ikke forpligtet til at udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5: Forældrekredsen kan på en generalforsamling afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 6: Afgår et medlem af bestyrelsen mellem de ordinære generalforsamlinger, indtræder den af suppleanterne, som er valgt med det højeste antal stemmer. I tilfælde af stemmelighed afgøres spørgsmålet ved lodtrækning. Det nye medlem fungerer indtil den næste ordinære generalforsamling.

Stk. 7: Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, og flertallet, herunder formanden, skal være registreret i CPR og med bopæl i Danmark. De hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun afgive stemmer og deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen.

Stk. 8: Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for eller være rådgiver for eller ansat i nogen form for virksomhed, der udlejer bygninger til skolen eller kontrollerer sådan udlejning.

Stk. 9: Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

§ 6.

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en eller flere næstformænd.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem (eller ved telefonisk/elektronisk deltagelse). Ved afstemning afgøres hver sag ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Hvis stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3: Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dets nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der gælder for den offentlige forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, jf. forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4: Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 5, stk. 6 og Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 5: Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres protokol, der underskrives af samtlige de medlemmer af bestyrelsen, som var til stede ved mødet. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateres inhabilitet, skal dette indføres i protokollen. Medlemmer, der ikke var til stede, skriver under på, at de har læst referatet af mødet.

Stk. 6: Skolens leder og viceleder kan deltage ved bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen inviterer herudover mindst én repræsentant for medarbejderne til deltagelse ved møderne. Elevrådsformanden kan deltage, efter invitation, ved bestyrelsesmøderne. Dog kan ingen af de forannævnte deltage, når sager, der angår dem selv, er til behandling, eller såfremt bestyrelsen i konkrete sager træffer bestemmelse herom. Bestyrelsens afgørelse herom er endelig og bindende.

Stk. 7: For skolens leder, viceleder, øvrige repræsentanter for de ansatte lærere og øvrige ansatte samt elevrådsformanden gælder ligeledes de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der gælder for den offentlige forvaltning, jf. forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 8: Skolens bestyrelse ansætter og afskediger skolens leder og øvrige personale, jf. dog § 9, stk. 1. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens personale kan dog delegeres til skolens leder. Det påhviler skolens leder at orientere bestyrelsen om sådanne ansættelser og afskedigelser.

§ 7.

Stk. 1: Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for forældrekredsen og Undervisningsministeriet for, at skolen drives på forsvarlig måde, og at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægter, jf. lovens § 5, stk. 7, og at den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder, jf. lovens § 6, stk. 1.

Stk. 2: Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne, jf. dog vedtægternes § 16, stk. 4.

Stk. 3: Bestyrelsen vælger skolens revisor. Valg af revisor sker for et kalenderår ad gangen.

§ 8.

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter hvert år størrelsen af skolepengene.

Stk. 2: Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokoller, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan endvidere udstrække denne ret til kendskab til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Stk. 4: Bestyrelsen kan træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Skolens leder

§ 9.

Stk. 1: Skolens leder skal forestå den daglige ledelse af skolen og har over for forældrekredsen og bestyrelsen det fulde daglige pædagogiske ansvar samt over for bestyrelsen ansvar for, at skolens daglige drift i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer samt lovgivningens bestemmelser herom.

Stk. 2: Skolens leder har bemyndigelse til på egen hånd at ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste. Det påhviler skolens leder at underrette bestyrelsen om sådanne ansættelser og afskedigelser.

Stk. 3: Skolens leder er forpligtet til at underrette bestyrelsen om alle forhold af betydning for bestyrelsens varetagelse af skolens overordnede ledelse.

Tegningsret

§ 10.

Stk. 1: Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2: Bestyrelsen kan beslutte at give prokura. Tilsvarende kan bestyrelsen træffe beslutning om, at skolens leder i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når det er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse. Sådanne dispositioner sker i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer samt lovgivningens bestemmelser herom, jf. også § 9, stk. 1.

Stk. 3: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4: Ændring af vedtægterne kræver godkendelse af Undervisningsministeriet for så vidt angår styrelse og økonomiske forhold.

Generalforsamling

§ 11.

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter bestyrelsens egen bestemmelse, eller når tre bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/6 af stemmerettighederne, jf. § 14, stk. 1, kræver det.

Stk. 3: Alle generalforsamlinger afholdes på skolen eller et andet sted i Hørsholm Kommune. Generalforsamlingen består af forældrekredsen.

Stk. 4: Forslag fra medlemmer af forældrekredsen må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den 1. april samme år. Indkomne forslag skal bekendtgøres for medlemmerne af forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal indkomne forslag behandles forud for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 5: Af indkaldelsen skal der endvidere fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt relevante bestemmelser om valg af tilsynsform m.v. For valg af bestyrelsesmedlemmer gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater. Kandidater skal foreslås skriftligt og afleveres til skolens kontor eller direkte til bestyrelsen senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Den samlede liste over kandidater meddeles forældrekredsen senest fem dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst tre og højst seks ugers varsel ved enten brev, mail eller anden sikker forsendelsesmåde. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling vedlægges årsrapporten.

Stk. 7: Forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12.

Stk. 1: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Skolelederens beretning

4. Den reviderede årsrapport forelægges til orientering

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

§ 13.

Stk. 1: Senest otte dage før afholdelse af generalforsamling fremlægges på skolens kontor – samt på hjemmeside eller lignende platform – til eftersyn for medlemmerne af forældrekredsen dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

Stk. 2: Skolens årsrapport forsynet med underskrifter af bestyrelsen og påtegning af revisor fremlægges til gennemsyn på skolens kontor senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 14.

Stk. 1: Ethvert medlem af forældrekredsen i henhold til denne vedtægts § 2, stk. 1 har adgang til at møde op på generalforsamlingen og afgive stemme ved de valg, der skal stemmes om på generalforsamlingen.

Stk. 2: Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Dog kan fuldmagt kun gives til bestyrelsen eller til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen. Fuldmagter til bestyrelsen skal være begrænset til den konkrete generalforsamling, og det skal angives, om der stemmes for eller imod de enkelte forslag. Der kan dog ikke gives fuldmagt til bestyrelsen vedrørende valg af tilsynsform og tilsynsførende.

Stk. 3: Skolens leder, eventuelt valgte tilsynsførende, det ved skolen fastansatte personale, elevrådsformanden samt elever på skolen har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 4: Medlemmer af forældrekredsen, medlemmer af bestyrelsen, skolens leder, skolens tilsynsførende, en repræsentant for de ansatte lærere, en repræsentant for det øvrige fastansatte personale, elevrådsformanden samt lærernes faglige tillidsmand har taleret på generalforsamlingen.

§ 15.

Stk. 1: Generalforsamlingen ledes af den af generalforsamlingen valgte dirigent, der ikke behøver at være medlem af forældrekredsen.

Stk. 2: Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Stk. 3: Hvis det i forbindelse med en afstemning kan konstateres, at blot ét af de stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen forlanger det, skal skriftlig afstemning finde sted. Dirigenten kan dog altid vælge at indlede med en håndsoprækning, som – hvis krævet – kan følges op af en skriftlig afstemning.

Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser til at lede generalforsamlingen, herunder retten til at:
• tilrettelægge drøftelser
• udforme afstemningstemaer og -måde
• beslutte, hvornår debatten er afsluttet og
• om nødvendigt afskære indlæg.

§ 16.

Stk. 1: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og eventuelle tilsynsførende har hvert medlem af forældrekredsen mulighed for at afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, som suppleant og/eller tilsynsførende.

Stk. 2: Kandidater er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 3: Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes, medmindre andet er bestemt nedenfor, ved almindelig stemmeflerhed, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen.

Stk. 4: Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne (dog jf. denne vedtægts § 19 og 20) eller institutionens opløsning kræves en bestyrelsesbeslutning, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har stemt for forslaget – ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende – og hvor mindst 2/3 af forældrekredsen er repræsenteret på generalforsamlingen, og hvor beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af forældrekredsen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt over for bestyrelsen, anses for gyldige på den anden generalforsamling.

Regnskab og regnskabsår

§ 17.

Stk. 1: Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 2: Skolens årsrapport inkl. revisionsprotokollat sammen med underskrevne tro- og loveerklæringer, jf. stk. 1, skal være udarbejdet, revideret, underskrevet og indsendt senest den 1. maj i det efterfølgende kalenderår til Undervisningsministeriet.

Stk. 3: Skolens regnskabsår er kalenderåret.

Revision

§ 18.

Stk. 1: Revisionen af skolens årsrapporter foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Stk. 2: Revisor må ikke samtidig være ejer af eller revisor for udlejer af ejendomme, som skolen anvender, eller for nogen form for virksomhed, der kontrollerer sådan udlejning.

Ophør og opløsning

§ 19.

Stk. 1: I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 6, stk. 2.

Stk. 2: Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen – efter en bestyrelsesbeslutning – beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4: Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske, umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5: Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6: Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8: Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9: Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Ændring af skolens vedtægt

§ 20.

Stk. 1: Vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis de 1) indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen, 2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, 3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og 4) er offentliggjort på skolens hjemmeside eller lignende platform med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. maj 2019 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 18. juni 2019.

Underskrevet af bestyrelsen den 30. oktober 2019:

 

Christian Hassel

Malene Ehrenskjöld

Ann Lindhardt

Peter Sevel

Tobias Dam Hede

Jens Ulrik Rask

Gitte Braginski

Lars Torp Madsen

Jesper Salskov Jensen

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Rungsted private Realskole består af forældre med elever på skolen. Bestyrelsen udfylder posterne formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her