Trivsel

Retningslinjer for trivsel på Rungsted private Realskole

På Rungsted private Realskole ser vi god trivsel som en forudsætning for, at børn kan udvikle sig optimalt. RpR er et sted, hvor der er rart at være, hvor man omgås på en værdig måde og behandler hinanden med respekt. Forskelligheden ved hvert barn og den enkelte familie ses som en styrke i skolens fællesskab og en unik mulighed for at lære af og om hinanden. Rungsted private Realskole tolererer ikke mobning, og det er vores målsætning at være fuldstændig mobbefri. Det er et fælles ansvar for elever, lærere og forældre, at mobning ikke finder sted. Er der mistanke om eller bevis på mobning blandt skolens elever, griber skolen ind.

Professor i psykologi Dan Olweus definerer mobning sådan:

”En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Almindeligt drilleri er ofte af spontan karakter og kærligt ment. For at man kan kalde det for mobning, skal en person altså gentagne gange have været udsat for ubehagelig, nedværdigende og sårende behandling fra én eller flere personer, der udfører disse negative handlinger.”
Enkeltstående episoder med drillerier som verbale eller fysiske angreb skal ikke ses som mobning, men disse episoder skal tages alvorligt, så drillerierne ikke udvikler sig. Skolens retningslinjer for trivsel skal udmønte sig i det daglige samvær og samarbejde mellem børn og voksne – i forhold til undervisning, frikvarterer og hverdagslivet i klasserne.

Vi arbejder i praksis med trivslen og forebygger mobning således:

På skoleplan:

· Alle på skolen drager omsorg for fællesskabet, det sociale miljø og den gode trivsel.
· For at sikre en fælles forståelse for skolens kultur i klasserne arbejder lærere og pædagoger løbende med at formulere og formidle de fælles værdier og holdninger, som Rungsted private Realskole bygger på.

· Lærere og pædagoger inddrager metoder til at forebygge drillerier og mobning i deres pædagogiske arbejde. Disse tager udgangspunkt i et inkluderende børnesyn, der inddrager eleverne i, hvordan de kan være med i den forebyggende indsats mod mobning.· Lærerne afstemmer ’den sociale grammatik’ til klassens muligheder og niveau.

· Lærer-teamet arbejder på en åben dialog om god klassekultur og trivsel.

· Lærer-teamet holder sig ajour med kurser og litteratur om emnet.

· Ledelsen, AKT-teamet og lærerkollegiet kan tage initiativ til afholdelse af trivselsdage, foredrag m.v.

· Lærere sætter i undervisningen fokus på digital dannelse og god digital opførsel, så eleverne lærer at begå sig sikkert, hensigtsmæssigt og etisk korrekt på de sociale medier.

· Hvis mobning finder sted, informeres de involverede forældre, alle klassens lærere, Rungsted private Realskoles AKT leder og skolens ledelse. Parterne planlægger og udarbejder i samarbejde en handleplan for det videre forløb.

I klassen:

· I klasserne handles der på akut opståede trivselsspørgsmål og aktuelle løsninger findes og evalueres.

· Klasserne afholder klassemøder, hvor trivsel diskuteres – og eventuelle ”klasseaftaler” om sociale spilleregler laves.

· Klassens lærerteam drøfter løbende elevernes trivsel.

· Klassens sociale trivsel er et fast tema på alle forældremøder.

Den enkelte elev:

· Lærerne sørger for, at trivsel indgår som fast emne i elevsamtaler, elevernes skriftlige evalueringsark, forældremøder og skole-hjemsamtaler.

· Lærerne skal aktivt understøtte, at børn henvender sig de voksne, hvis de eller andre føler sig mobbet.

· Lærere og forældre skal have blik for de individuelle forskelligheder i børnegruppen og samtidig fastholde den enkelte elev i de fælles ’samværsregler’ i klassen og på skolen.

· Den enkelte elev har medansvar for gruppens trivsel – og for at acceptere og tolerere social forskellighed.

· Elever skal vide, hvor de skal henvende sig, hvis de selv eller andre bliver drillet.

· Elever har adgang til at henvende sig direkte og anonymt til skolens AKT-leder.

Forældrenes rolle

Rungsted private Realskole har en forventning om:

· At forældrene har tanke på ikke at tale dårligt om klassekammerater eller deres forældre. Det forstyrrer netværksopbygningen og påvirker hele klassens tolerancekultur.

· At forældrene støtter barnet i at dyrke mange bekendtskaber på kryds og tværs i klassen. Det er en styrke for den enkelte, og det mindsker risikoen for, at en elev føler sig isoleret.

· At Rungsted private Realskoles forældre aktivt sætter spot på ”usynlige” kammerater i barnets klasse. De ”usynlige” kammerater er de børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv.

· At forældrene tilskynder barnet til at hjælpe den kammerat, der ikke kan forsvare sig selv.

· At forældre aktivt giver klassekammeraters invitationer til børnefødselsdage høj prioritet. Det udtrykker respekt for fødselaren, andres ligegyldighed gør ondt. Forældre kan med positiv effekt fortælle eget barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og at det kun gør det mere spændende at komme ud. Det modvirker kritik af fester hos specifikke børn.

· At forældrene støtter op om Rungsted private Realskoles fødselsdagspolitik: Hele klassen, ingen eller alle piger el. drenge i klassen inviteres til en fødselsdagsfest.

· At forældrene prioriterer samvær med de andre forældre i klassen, og har en god og positiv tone.

· At forældrene støtter lærerne, i deres arbejde med det sociale liv i klassen.

Forældre kan med fordel læse Helle Rabøl Hansens bog ”Grundbog mod mobning”, hvorfra vi har hentet inspiration til forældrerådene.

Med venlig hilsen

Ledelsen på Rungsted private Realskole

Skolens værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er blevet til i et samarbejde mellem Rungsted private Realskoles ledelse og bestyrelse. Lærerrådet og elevkredsen er også blevet inddraget i det forberedende arbejde.

Læs mere her

Vedtægter

Vedtægter for den selvejede institution Rungsted private Realskole

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her